Nikolaos Antoniou - Names - Orthodoxia
24

Nikolaos Antoniou

 • Metropol, Hermoupolis
 • Hermoupolis
 • Abou Sombol 12, Heliopolis,
 • Cairo
 • 11351
 • EGYPT
 • [20] 2 25881795. [20] 12 4445001. Tanta [20] 40 335163, 669202, Alexandria [20] 3 4868595
 • * Cairo. N6.12.
 • diplom mechanical engineering Helouan Univ Cairo.
 • diak
 • ⊖ ;
 • diplom theol Balamand.
 • archim
 • ⊕ M Hermoupolis.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.